Κυκλοφοριακή Αγωγή στα Σχολεία από την Κοινωφελή Επιχείρηση  του Δήμου Αμαρουσίου (ΚΕΔΑ)

Ένα πρόγραμμα δράσεων κυκλοφοριακής αγωγής διοργανώνει η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΕΔΑ) στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αμαρουσίου, με τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού βιωματικού πάρκου.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ, κ. Νίκος Πέππας, δήλωσε:
«Μία βιωματική δράση κυκλοφοριακής αγωγής για τους μαθητές του Δήμου μας, με στόχο την ενεργή συμμετοχή των παιδιών, την ψυχαγωγία και την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, ώστε να αποκτήσουν σωστή οδική συμπεριφορά. Γιατί πάνω από όλα είναι τα παιδιά μας».

Στόχος του Προγράμματος 

Στόχος είναι, μέσα από τη διασκέδαση και μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά για να διδαχθούν τη σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής και το σεβασμό στη ζωή μέσω της ευαισθητοποίησής τους σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Επισημαίνεται ότι η μέθοδος της βιωματικής δράσης αποτελεί αποδεδειγμένα μία από τις πιο χρήσιμες μεθόδους εκμάθησης, που επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη μάθηση και στηρίζεται στη βασική λογική της φράσης: «Πες το μου και θα το ξεχάσω, δείξ’ το μου και μπορεί να το θυμηθώ, βάλε με να το κάνω και θα το καταλάβω!».

Η «Παιδεία Οδικής Ασφάλειας» συνδέεται με θετική στάση για την οδική ασφάλεια και με απόρριψη των επικίνδυνων συμπεριφορών στην οδήγηση. Συνδέεται επίσης με την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος μέτρων οδικής ασφάλειας και με την αποδοχή τους από την κοινωνία. Η παιδεία οδικής ασφάλειας αναφέρεται στην ουσιαστική καλλιέργεια της προσωπικότητας του ατόμου, στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του, στα ενδιαφέροντά του, στις αξιολογήσεις, στις επιδιώξεις του, στην αίσθηση ορίων και στις επιθυμίες του. Στο πλαίσιο αυτό η οδική ασφάλεια πρέπει να αναδειχθεί σε αξία, να αναγνωρίζεται δηλαδή από ένα σύνολο ανθρώπων ως σημαντική για τους ίδιους και να αποτελέσει μέτρο αξιολόγησης προσώπων και συμπεριφοράς.

H ανάπτυξη της «Παιδείας Οδικής Ασφάλειας» πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος της προσπάθειας για τη βελτίωση της παιδείας στην Ελλάδα, που συνδέεται με την πραγμάτωση ενός πιο συναινετικού και δημιουργικού τρόπου δημόσιου διαλόγου, συναπόφασης και εθνικής κινητοποίησης για το συλλογικό συμφέρον, σε περιβάλλον δικαιοσύνης και ελευθερίας.

Στόχος των επισκέψεων των μαθητών στα Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Κ.Α.) είναι να μάθουν να κινούνται πρωταρχικά ως πεζοί με ασφάλεια και δευτερευόντως ως ποδηλατιστές και ως επιβάτες οχημάτων. Αποκτούν τις εν λόγω γνώσεις για να συνειδητοποιή­σουν τις δυσκολίες της οδήγησης και, κυρίως, για να κινούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια ως πεζοί και ποδηλάτες. Διότι ο πεζός κινείται πιο σωστά, όταν γνωρίζει στοιχεία σήμανσης και κανόνες που αφορούν τα οχήματα. Επίσης, πρόκειται και για επένδυση στο μέλλον, δηλαδή να γνωρίσουν οι μαθη­τές κάποιους σωστούς κανόνες, έχοντάς τους εφόδιο στην ηλικία που θα αποκτήσουν άδεια οδήγησης.

Το Π.Κ.Α. αποτελεί προσομοίωση συνήθους αστικού και περιαστικού οδικού δικτύου.

Όσον αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο Π.Κ.Α., αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω πέντε (5) στάδια:

Στάδιο Α’: “Γενική παρουσίαση κανόνων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας”.

Στάδιο Β’: “Παρουσίαση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Κ.Α.)”.

Στάδιο Γ’: “Εκπαίδευση στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων (ποδηλάτων – αυτοκινήτων)”.

Στάδιο Δ’: “Πρακτική εξάσκηση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Κ.Α.)”.

Στάδιο Ε’: “Αξιολόγηση”.

Η συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία επιβραβεύεται, αλλά και πιστοποιείται μέσα από το “Δίπλωμα Κυκλοφοριακής Αγωγής”, που δίδεται σε κάθε μαθητή, με την αποχώρησή του από το Π.Κ.Α. Η επίδοση του εν λόγω διπλώματος πραγμα­τοποιείται για την ηθική ικανοποίηση των μαθητών, ως επιβεβαίωση της ενεργού και επιτυχούς συμμετοχής του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με τη βράβευση για τη συμμετοχή τους επιδιώκεται η διαρκής υπενθύμιση στα παιδιά ότι πρέπει να τηρούν τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής που έχουν διδαχθεί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`